کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

خواب ...

        

         

        

       

(منبع عکس مشخص نبود)         

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢