کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

بو ...

            

          

       

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢