کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

همراه ...

           

          

      

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢