کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

حرف ِ حساب ...

          

                 

      

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢