کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

هجوم ...

          

              

        

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢