کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

گیسو ...

        

         

       

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢