کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

واژه ...

          

          

       

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢