کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

همیشه ...

          

           

        

     

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢