کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

کاش ...

         

           

        

       

(عکس از Derlevi)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢