کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

کمتر ...

        

         

              

  

(عکس از Sureeyapon Sri-ampai)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢