کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

گرم ...

        

             

   

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢