کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

جاده ...

         

            

         

      

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢