کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

زیاد ...

          

                 

        

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢