کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

سرسپرده ...

        

                 

        

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢