کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

خالی ...

        

               

         

                   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢