کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

غایت ...

         

          

       

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢