کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

شانه ...

      

        

          

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢