کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

دیر ...

            

               

            

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢