کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

دلتنگ ...

         

        

                

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢