کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

کم ...

           

                      

           

     

(عکس از Meyer Felix )

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢