کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

ریشه ...

        

                    

        

                

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢