کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

پرنده ...

           

          

          

                        

(عکس از وحید تیلکی)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢