کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

دور ...

           

                  

                      

       

(عکس از John Bodin )

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢