کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

تخت ...

          

                            

          

                  

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢