کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

سرکوب ...

       

          

         

    

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢