کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

حیف ...

            

          

        

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢