کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

تقصیر ...

       

                

        

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢