کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

رفتن ...

         

         

         

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢