کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

شب ...

         

              

       

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢