کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

دورتر ...

        

       

         

   

(عکس از Denis Olivier )

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢