کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

غم ...

        

           

          

         

  (خط از استاد شیخ محمدی)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢