کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

خیال ...

      

       

     

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢