کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

امّا ...

       

         

           

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢