کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

پهلوان ...

        

      

       

            

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢