کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

هوس ...

                 

                  

      

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢