کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

قنوت ...

         

      

              

            

      

 عکس از  Con Tanasiuk 

             

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳