کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

مشق ...

      

       

    

    

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳