کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

تو ...

         

            

    

          

(منبع عکش مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳