کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

خالی ...

         

              

          

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳