کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

قبله ...

          

                      

        

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳