کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

نوبر ...

         

                 

        

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳