کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

غربت ...

             

                

          

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳