کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

جز تو ...

         

               

        

       

(عکس از Dell Boyy )

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳