کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

شاید ...

          

             

       

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳