کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

تاریک ...

               

              

     

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳