کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

بهار ...

        

              

      

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳