کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

صبر ...

        

           

     

     

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳