کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

پوسه ...

       

       

    

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳