کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

نشان ...

         

          

        

    

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳