کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

کفش ...

                

                   

       

    

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢